Το Φροντιστηριο ΑΕΙδρομον εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας, σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή ΕΛΟΤ 1433.
Το Σύστημα Ποιότητας του Φροντιστηρίου στοχεύει στην παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών υψηλού επιπέδου με σκοπό την απόλυτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των μαθητών και των κηδεμόνων.