Μάθημα σε τραπέζι

Το μάθημα στο τραπέζι οδηγεί σε αμμεσότερη επικοινωνία και συμμετοχή όλων των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης.